به وب سایت های ما خوش آمدید!
  • Distillation Equipment

    تجهیزات تقطیر

    تجهیزات به سبک چند منظوره است ، شما می توانید جهت اتصال سه راهی را برای تصمیم گیری در مورد روحیه مورد نظر خود تغییر دهید. این سبک می تواند ودکا ، ویسکی ، برندی ، روم و غیره را بسازد.
  • 1000L Distillation Equipment

    1000L تجهیزات تقطیر

    تجهیزات به سبک چند منظوره است ، شما می توانید جهت اتصال سه راهی را برای تصمیم گیری در مورد روحیه مورد نظر خود تغییر دهید. این سبک می تواند ودکا ، ویسکی ، برندی ، روم و غیره را بسازد.